Art. 12. - Gwarantowany kredyt mieszkaniowy - Dz.U.2022.2008 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - Gwarantowany kredyt mieszkaniowy

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r.
Art.  12. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 w pkt 155 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 156 w brzmieniu:

"156) spłaty części kredytu, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. poz. 2133).".".