[Przewodniczący i sekretariat Skład Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych; szczegółowy tryb działania i organizacja... - Dz.U.2020.1135 t.j. - OpenLEX

Art. 7b. - [Przewodniczący i sekretariat Skład Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych; szczegółowy tryb działania i organizacja Komitetu] - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1135 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  7b.  [Przewodniczący i sekretariat Skład Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych; szczegółowy tryb działania i organizacja Komitetu]
1. 
Przewodniczącym Komitetu jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. 
Sekretariat Komitetu prowadzony jest przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.
3. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działania i organizację Komitetu.