[Utworzenie i zadania Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych] - Art. 7. - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia... - Dz.U.2020.1135 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Utworzenie i zadania Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych] - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1135 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  7.  [Utworzenie i zadania Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych]
1. 
Tworzy się Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, zwany dalej "Komitetem".
2. 
Do zadań Komitetu należy:
1)
określanie szczegółowych zasad działalności Korporacji w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem standardów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
2)
określanie zasad ustalania stawek ubezpieczeniowych oraz wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych;
3)
opiniowanie wniosków o ubezpieczenie eksportowe oraz zleceń udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych w ramach limitu, o którym mowa w art. 5a;
4)
ustalanie zakresu uprawnień Korporacji do podejmowania decyzji dotyczących zawierania umów ubezpieczenia eksportowego oraz udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych;
5)
klasyfikowanie krajów w zależności od stopnia ryzyka;
6)
rozpatrywanie rocznych sprawozdań Korporacji z jej działalności, obejmujących:
a)
stan zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia eksportowego, umów kredytowych, udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych oraz stopień wykorzystania limitu określonego w ustawie budżetowej,
b)
przychody ze składek, wynagrodzenia z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych, wypłacone odszkodowania i kwoty gwarancji ubezpieczeniowych oraz uzyskane kwoty regresów,
c)
przewidywane zobowiązania z tytułu zawartych umów ubezpieczenia eksportowego i udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych na poszczególne lata;
7)
rozpatrywanie propozycji zmian w działalności Korporacji i przedstawianie ich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.
3. 
Komitet przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie do dnia 31 maja następnego roku.