[Ustalenie pochodzenia eksportowanego produktu lub usługi w szczególnych sytuacjach] - Art. 6d. - Gwarantowane przez Skarb... - Dz.U.2020.1135 t.j. - OpenLEX

Art. 6d. - [Ustalenie pochodzenia eksportowanego produktu lub usługi w szczególnych sytuacjach] - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1135 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  6d.  [Ustalenie pochodzenia eksportowanego produktu lub usługi w szczególnych sytuacjach]
1. 
W przypadku niezrealizowania kontraktu eksportowego w całości pochodzenie produktu lub usługi, eksportowanych w ramach kontraktu eksportowego, na wniosek ubezpieczającego, ustala się w odniesieniu do zakładanego w dniu zawierania kontraktu eksportowego ogółu produktów lub usług, które miały być dostarczone w ramach tego kontraktu.
2. 
W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji kontraktu eksportowego okoliczności skutkujących utratą przez eksportowane produkt lub usługę statusu krajowego, które są niezależne od przedsiębiorcy, pochodzenie produktu lub usługi, eksportowanych w ramach kontraktu eksportowego, ustala się, na wniosek ubezpieczającego, zgodnie z ust. 1.
3. 
Okoliczności, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności zmianę kursów walutowych, cen podstawowych surowców, półfabrykatów i usług wykorzystywanych w trakcie realizacji kontraktu eksportowego.