[Określenie maksymalnego limitu zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych] - Art. 5a. - Gwarantowane przez Skarb... - Dz.U.2020.1135 t.j. - OpenLEX

Art. 5a. - [Określenie maksymalnego limitu zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych] - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1135 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  5a.  [Określenie maksymalnego limitu zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych]

Ustawa budżetowa, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2, określa limit, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania Korporacji z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych, a także przewidywane na dany rok wypłaty ze środków budżetu państwa z tytułu:

1)
poręczeń kredytów wraz z odsetkami, zaciągniętych przez Korporację, stosownie do art. 13 ust. 2 pkt 1;
2)
pożyczek udzielonych Korporacji z budżetu państwa, stosownie do art. 13 ust. 2 pkt 2.