Art. 17. - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe. - Dz.U.2020.1135 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1135 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  17. 
1. 
Do umów zawieranych w zakresie uregulowanym niniejszą ustawą nie stosuje się przepisów:
1)
art. 807 § 1, art. 810 oraz art. 811 Kodeksu cywilnego;
2)
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206, 1273 i 1348) 3 .
2. 
Do firmy Korporacji nie stosuje się art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.
3 Ustawa utraciła moc na podstawie art. 503 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.