[Przejście na Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych wierzytelności i innych praw wskutek zapłaty odszkodowania... - Dz.U.2020.1135 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Przejście na Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych wierzytelności i innych praw wskutek zapłaty odszkodowania ubezpieczeniowego] - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1135 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  12.  [Przejście na Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych wierzytelności i innych praw wskutek zapłaty odszkodowania ubezpieczeniowego]
1. 
Z chwilą zapłaty odszkodowania ubezpieczeniowego na Korporację przechodzą wszelkie wierzytelności oraz inne prawa przysługujące ubezpieczającemu w stosunku do kontrahenta zagranicznego lub jego poręczycieli z tytułu niemożności wykonania kontraktu eksportowego oraz utraty należności powstałej w wyniku realizacji kontraktu eksportowego lub udzielenia kredytu na jego realizację.
2. 
Ubezpieczający zobowiązany jest przekazać Korporacji dokumenty i informacje oraz dokonać innych czynności potrzebnych do skutecznego dochodzenia praw, o których mowa w ust. 1, przez Korporację.
3. 
Zrzeczenie się przez ubezpieczającego, bez zgody Korporacji, wierzytelności i praw, o których mowa w ust. 1, zwalnia Korporację od obowiązku zapłaty odszkodowania.