[Obowiązki ubezpieczającego w przypadku powstania szkody] - Art. 11. - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe. - Dz.U.2020.1135 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Obowiązki ubezpieczającego w przypadku powstania szkody] - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1135 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  11.  [Obowiązki ubezpieczającego w przypadku powstania szkody]
1. 
W razie powstania szkody objętej ubezpieczeniem, ubezpieczający zobowiązany jest bez nieuzasadnionej zwłoki udzielić Korporacji wszelkich wiadomości oraz przedstawia dokumenty i inne dowody niezbędne do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej rozmiarów.
2. 
W razie wątpliwości, czy powstała szkoda jest następstwem ryzyka określonego w art. 2-4, ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa na ubezpieczającym.