[Wydawanie i kolportaż prasy, książek i druków; wydawnictwa i zakłady poligraficzne kościołów i innych związków wyznaniowych] -... - Dz.U.2022.1435 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Wydawanie i kolportaż prasy, książek i druków; wydawnictwa i zakłady poligraficzne kościołów i innych związków wyznaniowych] - Gwarancje wolności sumienia i wyznania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1435 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  25.  [Wydawanie i kolportaż prasy, książek i druków; wydawnictwa i zakłady poligraficzne kościołów i innych związków wyznaniowych]
1. 
W celu realizacji swoich funkcji kościoły i inne związki wyznaniowe mają prawo wydawania prasy, książek, druków oraz zakładania i posiadania wydawnictw oraz zakładów poligraficznych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
2. 
Kościoły i inne związki wyznaniowe mogą organizować własny kolportaż prasy lub korzystać z pośrednictwa innej sieci kolportażu.
3. 
Dla realizacji postanowień ust. 1 kościoły i inne związki wyznaniowe mogą otrzymywać jako darowizny z zagranicy maszyny, urządzenia, materiały poligraficzne i papier.
4. 
Kościoły i inne związki wyznaniowe mają prawo do emitowania w radiu i telewizji programów religijno-moralnych, społecznych i kulturalnych w sposób określony w porozumieniach między władzami danego kościoła lub innego związku wyznaniowego a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji.