Art. 2. - [Uprawnienia obywateli związane z wolnością sumienia i wyznania] - Gwarancje wolności sumienia i wyznania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.265 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2023 r.
Art.  2.  [Uprawnienia obywateli związane z wolnością sumienia i wyznania]

Korzystając z wolności sumienia i wyznania obywatele mogą w szczególności:

1)
tworzyć wspólnoty religijne, zwane dalej "kościołami i innymi związkami wyznaniowymi", zakładane w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadające własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe;
2)
zgodnie z zasadami swojego wyznania uczestniczyć w czynnościach i obrzędach religijnych oraz wypełniać obowiązki religijne i obchodzić święta religijne;
2a)
należeć lub nie należeć do kościołów i innych związków wyznaniowych;
3)
głosić swoją religię lub przekonania;
4)
wychowywać dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami w sprawach religii;
5)
zachowywać milczenie w sprawach swojej religii lub przekonań;
6)
utrzymywać kontakty ze współwyznawcami, w tym uczestniczyć w pracach organizacji religijnych o zasięgu międzynarodowym;
7)
korzystać ze źródeł informacji na temat religii;
8)
wytwarzać i nabywać przedmioty potrzebne do celów kultu i praktyk religijnych oraz korzystać z nich;
9)
wytwarzać, nabywać i posiadać artykuły potrzebne do przestrzegania reguł religijnych;
10)
wybrać stan duchowny lub zakonny;
11)
zrzeszać się w organizacjach świeckich w celu realizacji zadań wynikających z wyznawanej religii bądź przekonań w sprawach religii;
12)
otrzymać pochówek zgodny z wyznawanymi zasadami religijnymi lub z przekonaniami w sprawach religii.