Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1153 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2017 r.
Art.  10.  [Świeckość państwa]
1. 
Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.
2. 
Państwo i państwowe jednostki organizacyjne nie dotują i nie subwencjonują kościołów i innych związków wyznaniowych. Wyjątki od tej zasady regulują ustawy lub przepisy wydane na ich podstawie.