Art. 88. - [Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych] - Gry hazardowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.227 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r.
Art.  88.  [Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych]
1. 
Tworzy się Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
2. 
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest państwowym funduszem celowym.
3. 
Przychodami Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych są:
1)
1% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1;
2)
środki stanowiące koszty Narodowego Funduszu Zdrowia, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. 
Wydatki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych są przeznaczone wyłącznie na:
1)
prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
2)
opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
3)
udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem;
4)
prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich;
5)
zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym.
5. 
Koszty obsługi Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pokrywane są ze środków tego Funduszu.
6. 
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań oraz zasady i zakres informowania o źródle pochodzenia dopłat.