Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2094 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  86.  [Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej]
1.  Tworzy się Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
2.  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej jest państwowym funduszem celowym.
3.  Przychodem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest 75% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1.
4.  Wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej są przeznaczone na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej.
5.  Koszty obsługi Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pokrywane są ze środków tego Funduszu.
6.  Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, uwzględniając racjonalność i ciągłość finansowania zadań oraz kontroli sposobu wydatkowania środków funduszu.