Rozdział 6 - Nadzór nad gromadą. Do art. 24 (w związku z art. 19 ust. (6) , 20 ust. (9) , 23 ust. (8) i (9) ). - Gromady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.9.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1937 r.

Rozdział  VI.

Nadzór nad gromadą.

Do art. 24 (w związku z art. 19 ust. (6), 20 ust. (9), 23 ust. (8) i (9)).
§  55. 
Wydział powiatowy, jako władza nadzorcza nad gromadami:
1)
nadzoruje działalność gromady przy pomocy własnych organów, przy czym przynajmniej raz na trzy lata dokonywa rewizji gospodarki gromady, prowadzącej budżetową gospodarkę pieniężną;
2)
reguluje sposób wykonywania przez wójta bezpośredniego nadzoru nad działalnością organów gromady.
§  56. 
Uchwały organu uchwalającego w sprawach wymienionych w § 9 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 i § 32 ust. (2) nabierają mocy prawnej po zatwierdzeniu ich przez wydział powiatowy.
§  57. 
(1) Uchwały, podlegające zatwierdzeniu, powinny być w ciągu dni piętnastu po ich powzięciu przedstawione wójtowi, który łącznie z opinią rady gminnej przesyła je wydziałowi powiatowemu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwał od gromady.
(2) 
Wydział powiatowy jest władny nałożyć na sołtysa obowiązek nadsyłania do wglądu również innych ważniejszych uchwał.
§  58. 
(1) Wydział powiatowy wyda swą decyzję w sprawie zatwierdzenia w ciągu 60 dni po dniu otrzymania uchwały, w razie zaś gdyby przedstawiona mu uchwała wymagała wyjaśnienia lub uzasadnienia, - zażąda jej uzupełnienia w ciągu tygodnia po dniu otrzymania uchwały.
(2) 
Gdyby wydział powiatowy w powyższych terminach nie doręczył gromadzie zawiadomienia o odmowie zatwierdzenia ani nie zwrócił jej uchwały do uzupełnienia, uważa się uchwałę z upływem 90 dni po otrzymaniu jej przez wójta za zatwierdzoną.
(3) 
Wydaną w trybie nadzoru decyzję wydziału powiatowego sołtys powinien w ciągu 14 dni od chwili jej otrzymania zakomunikować organowi uchwalającemu przez ogłoszenie jej treści na żebraniu organu uchwalającego.
§  59. 
(1) Od decyzji wydziału powiatowego służy gromadzie w ciągu 14 dni po jej ogłoszeniu na zebraniu prawo wniesienia odwołania do wojewody, który orzeka ostatecznie, przy współudziale wydziału wojewódzkiego (izby wojewódzkiej) z głosem stanowczym.
(2) 
Wniesienie odwołania w sprawach, które należą do kompetencji organu uchwalającego, może nastąpić tylko na podstawie uchwały tego organu, upoważniającej sołtysa do wniesienia odwołania.
§  60. 
(1) Przeciw decyzji starosty:
1)
wydanej z tytułu służących mu ustawowych uprawnień nadzorczych rad sołtysem prawo wniesienia odwołania służy sołtysowi;
2)
rozwiązującej radę gromadzką - mogą wnieść odwołanie jedynie radni w liczbie stanowiącej więcej niż połowę ustawowej liczby radnych.
(2) 
Odwołania, o których mowa w ustępie pierwszym, składać należy do wojewody za pośrednictwem starosty w ciągu 14 dni po doręczeniu lub ogłoszeniu decyzji.
§  61. 
(1) Wójt z tytułu bezpośredniego nadzoru nad działalnością organów gromady ma prawo bezpośredniego wejrzenia w tok jej gospodarki i obowiązany jest czuwać, ażeby majątek i dobro gromadzkie nie były narażane na szkody i uszczuplane oraz ażeby dochody gromady i świadczenia, pobierane na jej korzyść, tyły wydatkowane zgodnie z przepisami i przeznaczeniem.
(2) 
W przypadku stwierdzenia, że działalność gromady jest niezgodna z przepisami, nieprawidłowa lub niecelowa, wójt ma prawo zwrócić na to uwagę sołtysa i organu uchwalającego ze wskazaniem terminu usunięcia uchybień, w razie zaś bezskuteczności obowiązany jest donieść o tym bezzwłocznie wydziałowi powiatowemu.
(3) 
Wójt osobiście lub przez delegowanego członka zarządu gminnego albo urzędnika gminy obowiązany jest przynajmniej raz w roku dokonać szczegółowej rewizji gospodarki gromady i z jej przebiegu przedstawić sprawozdanie wydziałowi powiatowemu łącznie z opinią rady gminnej.
(4) 
W razie stwierdzenia uchybień służbowych sołtysa (podsołtysa) wójt przedstawia wniosek staroście powiatowemu o ukaranie winnego w myśl art. 24 ust, (5).
§  62. 
Uprawnienia starosty powiatowego, przewidziane w art. 24 ust. (5) dotyczą działalności sołtysów i podsołtysów zarówno w zakresie gospodarki gromady (art. 20 ust. 7), jak i czynności wykonawczych w sprawach administracji samorządowej i rządowej (art. 20 ust. 8).
§  63. 
Grzywny, o których mowa w art. 24 ust. (5), wpływają da kasy gromady.
§  64. 
Jeżeli w sprawie gospodarki gromadzkiej powstanie prywatnoprawny spór między gromadą a grupą mieszkańców gromady lub poszczególnymi mieszkańcami, a organ uchwalający gromady ze względu na interes swoich członków nie byłby bezstronny, wydział powiatowy starać się będzie doprowadzić do dobrowolnej ugody, gdyby zaś ta do skutku nie doszła, wyznaczy dla gromady zastępcę do przeprowadzenia sprawy drogą prawną.