Rozdział 4 - Sołtys. Do art. 20 .. - Gromady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.9.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1937 r.

Rozdział  IV.

Sołtys.

Do art. 20..
§  21. 
(1) Sołtys, jako organ wykonawczy gromady:
1)
na zasadach, ustalonych przez organ uchwalający:
a)
zarządza majątkiem i dobrem gromadzkim, urządzeniami, zakładami i przedsiębiorstwami gromadzkimi oraz dochodami gromady, dbając przy tym w szczególny sposób o całość i nienaruszalność majątku nieruchomego gromady;
b)
prowadzi gospodarkę gromady zgodnie z budżetem lub uchwałami organu uchwalającego, dotyczącymi przeznaczenia dochodów gromady;
c)
przedstawia organowi uchwalającemu sprawozdania z pobranych i wydatkowanych sum;
d)
dokonywa wymiaru i poboru dochodów na rzecz gromady oraz nadzoruje wykonywanie świadczeń w naturze, pobieranych na cele gromady;
e)
prowadzi kasowość i rachunkowość gromady;

2) a) przygotowują na zebranie organu uchwalającego wnioski dotyczące potrzeb gromady, zwołuje zebrania organu uchwalającego, ustala porządek ich obrad oraz przewodniczy i utrzymuje porządek na zebraniach;

b)
wykonywa uchwały organu uchwalającego, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. (3), nakładających na sołtysa obowiązek wstrzymywania wykonania niektórych uchwał;
3)
reprezentuje gromadę na zewnątrz, a w szczególności;
a)
występuje w sprawach gromady wobec władz i osób prywatnych;
b)
podpisuje korespondencję w imieniu gromady;
c)
na podstawie prawomocnych uchwał organu uchwalającego przyjmuje i zwalnia pracowników gromadzkich oraz nadzoruje ich czynności;
4)
zarządza sprawami należącymi do zadań gospodarki gminnej na obszarze gromady, które zostały przez zarząd gminy przekazane gromadzie;
5)
wydaje w przypadkach nie cierpiących zwłoki (np. wywołanych klęską żywiołową lub zjawiskami atmosferycznymi) zarządzenia o pociągnięciu mieszkańców gromady do bezpłatnych świadczeń, stosownie do posiadanych przez nich środków pociągowych oraz możności dostarczenia robotnika (art. 23 ust. 3);
6)
załatwia wszelkie sprawy gromady, nie zastrzeżone organowi uchwalającemu.
(2) 
Dokumenty w sprawach, które mogą zobowiązywać gromadę wobec osób trzecich, i pełnomocnictwa muszą być, z powołaniem się na właściwą uchwałę organu uchwalającego i na ewentualnie potrzebne zatwierdzenie wydziału powiatowego, podpisane w imieniu gromady przez sołtysa i 2 członków komisji gospodarczej lub 2 członków organu uchwalającego.
§  22. 
(1) Sołtys powinien prowadzić:
1)
wykaz (inwentarz) majątku, a w województwach południowych i dobra gromady, oraz wykaz osób mających prawo do korzystania z dobra gromadzkiego;
2)
książkę uchwał organu uchwalającego oraz aktualny wykaz osób, uprawnionych do uczestniczenia w zebraniach organu uchwalającego;
3)
książki kasowo-rachunkowe w gromadach prowadzących gospodarkę pieniężną;
4)
książkę kontroli świadczeń osobistych i rzeczowych, jeżeli takie wprowadzone zostaną w gromadzie.
(2) 
Nadto wydział powiatowy może zarządzić prowadzenie kontroli osób korzystających z noclegów w gromadzie i książki zarządzeń.
(3) 
Do sołtysa należy przechowywanie dokumentów i akt gromadzkich.
(4) 
Nadto sołtys powinien przechowywać książeczkę oszczędnościową, czy też czekową instytucji, w której gromada lokuje swoje fundusze, inne dokumenty pieniężne lub majątkowe oraz gotówkę na bieżące wydatki gromady.
(5) 
Wymienione książki i dokumenty oraz gotówkę na bieżące wydatki (§ 51 ust. (2)) należy przechowywać pod zamknięciem, od którego klucze powinny znajdować się w rękach sołtysa.
§  23. 
(1) Przed mieszkaniem sołtysa powinna się znajdować tablica z napisem: "Sołtys" oraz tablica do wywieszania ogłoszeń.
(2) 
Jeżeli gromada posiada własny lokal urzędowy, wywiesza się przed nim napis: "Kancelaria gromadzka".
(3) 
Napisy powinny być sporządzone w języku polskim, W gminach wiejskich, położonych na obszarach wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych (Dz. U. R. P. Nr 73, poz. 724), mogą być, na podstawie uchwały rady gminnej, umieszczone obok napisu w języku polskim, figurującego na pierwszym miejscu, takie same napisy również w języku, dopuszczonym w pismach i podaniach do władz na tych obszarach.
§  24. 
(1) Uchwała o przyznaniu sołtysowi wynagrodzenia nie może przekraczać następujących norm:
Przy odległości siedziby sołtysa od urzędu gminnego nie przekraczającej 5 km przy liczbie ludnościNajwyższe wynagrodzenie miesięcznePrzy odległości
ponad
5 -10 -20
10 km20 kmkm
wysokość wynagrodzenia może być zwiększona o:
do100mieszk.515%20%25%
od100"200"7"
"200"400"10"
"400"1.000"15"
"1.000"2.000"20"10%15%20%
ponad2.000"30"
(2)
W gromadach, posiadających przedsiębiorstwa, znaczniejszy majątek lub dobro gromadzkie, powyższe stawki wynagrodzenia mogą być podwyższane do 50% w zależności od wielkości majątku i dobra gromadzkiego lub też dochodów brutto płynących z tego źródła.
(3)
W wyjątkowych przypadkach wojewoda, na wniosek wydziału powiatowego, może przyznać sołtysowi wyższe wynagrodzenie, a w szczególności: jeżeli gromada posiada duży majątek, zakłady lub przedsiębiorstwa, zarządzanie którymi zabiera wiele czasu sołtysowi, gdy rozległość zabudowań gromady jest wyjątkowo wielka lub też w dużych gromadach letniskowych,
(4)
Wynagrodzenie sołtysa płatne jest miesięcznie z dołu.
§  25. 
Z wynagrodzenia, obliczonego zgodnie z § 24 potrąca się równowartość świadczeń, otrzymywanych przez sołtysa od gromady, a ustaloną przez organ uchwalający i zatwierdzoną przez wydział powiatowy. Wartość świadczeń, otrzymywanych przez sołtysa, nie może przekraczać określonych w § 24 norm wynagrodzenia.
§  26. 
Podsołtys wchodzi we wszystkie uprawnienia i obowiązki sołtysa w przypadkach niemożności pełnienia przez niego obowiązków z powodu choroby, nieobecności na obszarze gromady, nieobsadzenia stanowiska sołtysa, zawieszenia sołtysa w urzędowaniu lub innej przyczyny stanowiącej przeszkodę w urzędowaniu sołtysa.

Do art. 22.

Stosunki prywatnoprawne sołtysa, podsołtysa, radnych gromadzkich i ich zastępców z gromadą.

§  27. 
Sołtys, podsołtys, radny gromadzki i zastępca radnego nie mogą, poza wyjątkami, dopuszczalnymi w myśl art. 9, wchodzić z gromadą bezpośrednio lub pośrednio w stosunki prawne w charakterze kontrahenta, z których wynikałyby dla tych osób korzyści materialne. Osoby te, w szczególności, nie mogą zawierać z gromadą aktów prawnych, które pociągają za sobą jakiekolwiek zobowiązania dla gromady, jak: kupna-sprzedaży, pożyczki oprocentowanej, umów w sprawie dostawy, dzierżawy, najmu rzeczy, spółki itp.
§  28. 
Wydział powiatowy zatwierdzi bądź wyrazi zgodę na zamierzoną transakcję pomiędzy osobami, wymienionymi w § 27, a gromadą w sprawie dostawy w myśl art. 9 ust. (1) jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym ważne względy miejscowe, w szczególności gdy w danej miejscowości brak jest odpowiednich dostawców, a transakcja wyłącza uprzywilejowane warunki dla wymienionych w § 27 osób oraz kolizję ich interesów z interesem gromady, ponadto zaś, gdy co do warunków transakcji nastąpi uprzednie porozumienie sołtysa z wydziałem powiatowym, za pośrednictwem zarządu gminnego.

Utrata stanowisk sołtysa, podsołtysa oraz mandatu radnego.

§  29. 
(1) O utracie stanowiska przez sołtysa i podsołtysa lub zawieszenie go w wykonywaniu urzędu, w przypadkach przewidzianych w art. 7, orzeka wydział powiatowy.
(2) 
Utratę mandatu przez radnego gromadzkiego lub zawieszenie go w sprawowaniu mandatu, w przypadku przewidzianym w art. 7 stwierdza sołtys, po uprzedzeniu o tym wójta.
(3) 
Przepisy ust. (1) i (2) paragrafu niniejszego stosuje się analogicznie przy orzekaniu w przypadkach wymagających zastosowania postanowień art. 9 do sołtysa, podsołtysa, radnych gromadzkich lub zastępców radnych.