Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2529

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.
Art.  9.  [Świadczenie pieniężne na rzecz osoby fizycznej sprawującej opiekę nad grobem]
1.  Osoba fizyczna sprawująca opiekę nad grobem weterana walk o wolność i niepodległość Polski, wpisanym do ewidencji, może ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na pokrycie całości lub części kosztów sprawowanej opieki, zwanego dalej "świadczeniem", w szczególności na pokrycie nakładów koniecznych na wykonywanie czynności związanych z budową, remontem, przeniesieniem lub utrzymaniem grobu. W tym celu osoba ta składa wniosek do Prezesa Instytutu.
2.  Wniosek o przyznanie świadczenia zawiera w szczególności:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy;
2) numer PESEL, a w przypadku jego braku oznaczenie dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
3) wskazanie grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski, którego dotyczy wniosek, w tym wskazanie lokalizacji grobu;
4) określenie wysokości świadczenia, o które ubiega się wnioskodawca;
5) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad grobem weterana walk o wolność i niepodległość Polski;
6) wskazanie sposobu wykorzystania świadczenia.
3.  Wniosek o przyznanie świadczenia rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego otrzymania.
4.  Świadczenie przyznaje się na podstawie umowy zawartej przez Instytut z osobą, o której mowa w ust. 1.
5.  Umowa o przyznanie świadczenia zawiera:
1) określenie sposobu i terminu jego wykorzystania;
2) wskazanie grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski, którego dotyczy umowa;
3) określenie wysokości przyznanego świadczenia oraz terminu i trybu jego płatności;
4) określenie trybu kontroli wykonania umowy;
5) określenie sposobu rozliczenia przyznanego świadczenia;
6) określenie warunków i sposobu zwrotu niewykorzystanego świadczenia albo świadczenia wykorzystanego niezgodnie z umową.