[Świadczenie pieniężne na rzecz osoby fizycznej sprawującej opiekę nad grobem] - Art. 9. - Groby weteranów walk o wolność i... - Dz.U.2018.2529 - OpenLEX

Art. 9. - [Świadczenie pieniężne na rzecz osoby fizycznej sprawującej opiekę nad grobem] - Groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2529

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.
Art.  9.  [Świadczenie pieniężne na rzecz osoby fizycznej sprawującej opiekę nad grobem]
1. 
Osoba fizyczna sprawująca opiekę nad grobem weterana walk o wolność i niepodległość Polski, wpisanym do ewidencji, może ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na pokrycie całości lub części kosztów sprawowanej opieki, zwanego dalej "świadczeniem", w szczególności na pokrycie nakładów koniecznych na wykonywanie czynności związanych z budową, remontem, przeniesieniem lub utrzymaniem grobu. W tym celu osoba ta składa wniosek do Prezesa Instytutu.
2. 
Wniosek o przyznanie świadczenia zawiera w szczególności:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy;
2)
numer PESEL, a w przypadku jego braku oznaczenie dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
3)
wskazanie grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski, którego dotyczy wniosek, w tym wskazanie lokalizacji grobu;
4)
określenie wysokości świadczenia, o które ubiega się wnioskodawca;
5)
oświadczenie o sprawowaniu opieki nad grobem weterana walk o wolność i niepodległość Polski;
6)
wskazanie sposobu wykorzystania świadczenia.
3. 
Wniosek o przyznanie świadczenia rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego otrzymania.
4. 
Świadczenie przyznaje się na podstawie umowy zawartej przez Instytut z osobą, o której mowa w ust. 1.
5. 
Umowa o przyznanie świadczenia zawiera:
1)
określenie sposobu i terminu jego wykorzystania;
2)
wskazanie grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski, którego dotyczy umowa;
3)
określenie wysokości przyznanego świadczenia oraz terminu i trybu jego płatności;
4)
określenie trybu kontroli wykonania umowy;
5)
określenie sposobu rozliczenia przyznanego świadczenia;
6)
określenie warunków i sposobu zwrotu niewykorzystanego świadczenia albo świadczenia wykorzystanego niezgodnie z umową.