[Kara za naruszenie przepisów ustawy oraz za niegodne zachowanie się na cmentarzu lub grobie wojennym] - Art. 9. - Groby i... - Dz.U.2018.2337 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Kara za naruszenie przepisów ustawy oraz za niegodne zachowanie się na cmentarzu lub grobie wojennym] - Groby i cmentarze wojenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2337 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.
Art.  9.  [Kara za naruszenie przepisów ustawy oraz za niegodne zachowanie się na cmentarzu lub grobie wojennym]

Kto naruszy postanowienia art. 4 ust. 2 i art. 5 oraz kto zachowuje się na cmentarzu lub grobie wojennym w sposób nie licujący z powagą miejsca, jeżeli czyn nie stanowi przestępstwa, podlegającego karze surowszej, ulega w drodze administracyjnej karze aresztu do 6 tygodni 1  i grzywny do 500 zł 2  lub jednej z tych kar.

1 Kara aresztu uchylona przez art. X § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń (Dz.U.1971.12.115), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.
2 Obecnie górna granica grzywny została ustalona na kwotę 375 zł na podstawie art. 3 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym (Dz.U.1995.95.475), która weszła w życie z dniem 20 listopada 1995 r.