Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.29.260

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 23 kwietnia 1938 r.
o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu dodatkowego z dnia 11 marca 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją.

Na podstawie art. 52 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:
Art.  1.
(1) Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia protokołu dodatkowego, podpisanego w Atenach 11 marca 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją z dnia 10 kwietnia 1930 r.
(2) Tekst wspomnianego protokołu zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.
Art.  2.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie piątego dnia po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Przekład.

PROTOKÓŁ DODATKOWY

do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony

i

Jego Królewska Mość Król Hellenów z drugiej strony,

ożywieni jednakowym pragnieniem rozwoju stosunków handlowych między obu krajami, postanowili zawrzeć protokół dodatkowy do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją z dnia 10 kwietnia 1930 r. i mianowali w tym celu swoimi pełnomocnikami, a mianowicie:

Jego Ekscelencja Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:

Jego Ekscelencję Pana Władysława SCHWARZBURG-GÜNTHERA, Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego Polski w Grecji, i

Pana Mieczysława SOKOŁOWSKIEGO, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu;

Jego Królewska Mość Król Hellenów:

Jego Ekscelencję Pana Mikołaja MAVROUDI, Podsekretarza Stanu w Królewskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministra Pełnomocnego, i

Pana Aleksandra ARGYROPOULO, Dyrektora Spraw Traktatowych i Handlowych w tymże Ministerstwie,

którzy, po przedstawieniu sobie swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i w należytej formie, zgodzili się na następujące postanowienia:

Art. 1.

Punkt 3 art. 22 wyżej wymienionej konwencji zostaje uchylony i zastąpiony następującym postanowieniem:

3. Przywileje, korzyści lub immunitety, które Polska przyznała lub przyzna krajom bałtyckim, a mianowicie: Łotwie, Estonii, Litwie i Finlandii, o ile nie przyzna ich również innemu państwu.

Art. 2.

Lista A załączona do art. 6 wyżej wymienionej konwencji jest utrzymana z następującymi zmianami:

Poz. polskiej taryfy celnej

Nazwa towaru

Jednostki

Cło w złotych

z 62 p. 2

rodzynki, koryntki

100 kg

16,15

z 62 p. 3

rodzynki inne

100 "

50

z 63 p. 2

figi suszone w wiankach

100 "

20

z 425 p. 3

ekstrakt walonei

100 "

8,50

Uwaga. Ekstrakt walonei importowany przez porty polskiego obszaru celnego zgodnie z próbkami składanymi w urzędach celnych: Gdynia oraz, na obszarze Wolnego Miasta Gdańska: Leegetor i Weichselbanhof. Dla stosowania cła konwencyjnego na ekstrakt walonei należy składać w wyżej wymienionych urzędach celnych fakturę wraz ze świadectwem pochodzenia wystawionym przez kompetentne władze greckie i stwierdzającym, że towar jest czystym ekstraktem walonei bez dodatku innych ekstraktów naturalnych lub syntetycznych.

Art.  3.

Lista B załączona do art. 8 wyżej wymienionej konwencji jest utrzymana z następującymi zmianami:

Poz. greckiej taryfy celnej

Nazwa towaru

Jednostka

Cło w drachmach metal.

1 a 1

woły i byki

od sztuki

9

1 b

krowy

od sztuki

9

1 d

cielęta, byczki, jałówki o wadze 100 kg i mniej

od sztuki

9

46 c 3

dykta z drzewa olszowego nie stanowiąca gotowego wyrobu

m3

48

Art. 4.

Protokół niniejszy będzie ratyfikowany, i dokumenty ratyfikacyjne będą wymienione w Warszawie możliwie najwcześniej.

Wejdzie on w życie 30 dnia po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych i będzie dzielił los konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją z dnia 10 kwietnia 1930 r.

Na dowód czego niżej podpisani Pełnomocnicy, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszy protokół dodatkowy.

Sporządzono w Atenach, w dwóch egzemplarzach, w dniu dzisiejszym, 11 marca tysiąc dziewięćset trzydziestego ósmego roku.