Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.63.509

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 maja 1938 r.
Artykuł  26. 

Niniejsza konwencja będzie ratyfikowana, a dokumenty ratyfikacyjne zostaną wymienione w Atenach.

Wejdzie ona w życie w trzydziestym dniu po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych i pozostanie w mocy w przeciągu jednego roku, począwszy od dnia wejścia jej w życie, a następnie aż do upływu okresu trzech miesięcy, licząc od dnia wypowiedzenia jej przez jedną z Wysokich Umawiających się Stron.

NA DOWÓD CZEGO Pełnomocnicy wyżej wymienieni podpisali niniejszą konwencję i wycisnęli na niej swe pieczęcie.

Sporządzono w Warszawie w dwóch egzemplarzach dnia 10 kwietnia 1930 r.

PROTOKÓŁ KOŃCOWY

W chwili przystępowania do podpisania niniejszej konwencji, Pełnomocnicy obydwóch Wysokich Umawiających się Stron zgodzili się na to, co następuje:

Obydwie Umawiające się Strony zgadzają się, iż łuski parafinowe, przywożone z polskiego obszaru celnego, będą clone według Nr 18, c.2 konwencyjnej greckiej taryfy celnej, pod warunkiem, że te łuski parafinowe odpowiadać będą warunkom, przewidzianym w powyższej pozycji.

Dopuszczalny jest brak 10% w przepisowej zawartości olejów w tych łuskach parafinowych.

Sporządzono w Warszawie, w dwóch egzemplarzach, dnia 10 kwietnia 1930 r.

MINISTERSTWO

SPRAW ZAGRANICZNYCH

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 kwietnia 1930 r.

Panie Ministrze,

W czasie rokowań, które doprowadziły do zawarcia konwencji handlowej w dniu dzisiejszym zgodzono się, iż stawka celna, która ma być stosowana według Nr 47 d) greckiej taryfy celnej do drzewa stolarskiego pod postacią dykt, grubości powyżej 2 mm, nawet pokrytych cienkim fornierem, pochodzących i przychodzących z Polski, wynosić będzie 10 drachm od 100 kg.

Pozatem postanowiono, niezależnie od klauzuli państwa najbardziej uprzywilejowanego, że dykty z drzewa olchowego, pochodzące i przychodzące z Polski, korzystać będą ze stawki celnej, przewidzianej w poz. 46 c. 3 greckiej taryfy celnej dla dykt z drzewa zwykłego (brzoza), nie stanowiących produktu końcowego, a mianowicie 24 drachmy za m3, tak długo, jak jakiekolwiek inne państwo będzie z tego korzystało.

Prosiłbym więc Pana o łaskawe potwierdzenie osiągniętej w tej dziedzinie zgody.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego wysokiego szacunku.

Do

Pana Georges`a Lagoudakis,

Posła Nadzwyczajnego i

Ministra Pełnomocnego Grecji

w Warszawie.

POSELSTWO GRECKIE

w Warszawie.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 1930 r.

Panie Ministrze,

Notą z dnia 10 kwietnia 1930 roku Wasza Ekscelencja raczyła mi zakomunikować, co następuje:

"W czasie rokowań, które doprowadziły do zawarcia konwencji handlowej w dniu dzisiejszym, zgodzono się, iż stawka celna, która ma być stosowana według Nr 47 d) greckiej taryfy celnej do drzewa stolarskiego pod postacią dykt, grubości powyżej 2 mm, nawet pokrytych cienkim fornierem, pochodzących i przychodzących z Polski, wynosić będzie 10 drachm od 100 kg.

Pozatem postanowiono, niezależnie od klauzuli państwa najbardziej uprzywilejowanego, że dykty z drzewa olchowego, pochodzące i przychodzące z Polski, korzystać będą ze stawki celnej w poz. 46 c. 3, greckiej taryfy celnej dla dykt z drzewa zwykłego (brzoza) nie stanowiących produktu końcowego, a mianowicie 24 drachmy za m3, tak długo, jak jakiekolwiek inne państwo będzie z tego korzystało.

Prosiłbym więc Pana o łaskawe potwierdzenie osiągniętej w tej sprawie zgody".

Potwierdzając odbiór powyższej noty, mam zaszczyt w imieniu mego Rządu potwierdzić zgodę osiągniętą między Rządem Greckim a Rządem Polskim co do sprawy wyłuszczonej w przytoczonej nocie.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego najgłębszego szacunku.

Do

Jego Ekscelencji

Pana Augusta Zaleskiego,

Ministra Spraw Zagranicznych

w Warszawie.

POSELSTWO GRECKIE

w Warszawie

Warszawa, dnia 10 kwietnia 1930 r.

Panie Ministrze,

W chwili podpisania konwencji handlowej grecko-polskiej, mam zaszczyt prosić Pana o potwierdzenie, że sprawa zakupu tytoniu przez Polski Monopol, która nie mogła być rozwiązana w ciągu pertraktacji i nie może być z tego powodu włączona do konwencji, podpisanej w dniu dzisiejszym, - będzie stanowiła w bliskiej przyszłości przedmiot dalszych odrębnych rozmów, celem dojścia do konkretnego rezultatu, który uzgodniłby w tej materji interesy obydwóch Umawiających się Stron.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, wyrazy zapewnienia mego najgłębszego szacunku.

Do

Jego Ekscelencji

Pana Augusta Zaleskiego,

Ministra Spraw Zagranicznych

w Warszawie.

MINISTERSTWO

SPRAW ZAGRANICZNYCH

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 kwietnia 1930 r.

Panie Ministrze,

Notą z dnia 10 kwietnia 1930 r. zechciał mi Pan zakomunikować, co następuje:

"W chwili podpisania konwencji handlowej grecko-polskiej, mam zaszczyt prosić Pana o potwierdzenie, że sprawa zakupu tytoniu przez Polski Monopol, która nie mogła być rozwiązana w ciągu pertraktacji i nie może być z tego powodu włączona do konwencji, podpisanej w dniu dzisiejszym, - będzie stanowiła w bliskiej przyszłości przedmiot dalszych odrębnych rozmów, celem dojścia do konkretnego rezultatu, który uzgodniłby w tej materji interesy obydwóch Umawiających się Stron".

Potwierdzając odbiór powyższej noty, mam zaszczyt podać do wiadomości Pana, że Rząd Polski zgadza się na jej treść.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego wysokiego szacunku.

Do

Pana Georges`a Lagoudakis,

Posła Nadzwyczajnego i

Ministra Pełnomocnego Grecji

w Warszawie.

Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją, protokółem końcowym i czterema notami, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości, jak i każde z zawartych w nich postanowień; oświadczamy, że są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będą niezmiennie zachowywane.

NA DOWÓD CZEGO wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 25 marca 1931 r.