Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.63.509

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 maja 1938 r.
Artykuł  24. 

Spory, które mogłyby powstać pomiędzy Wysokiemi Umawiającemi się Stronami co do interpretacji niniejszej konwencji, a które nie mogłyby być rozstrzygnięte drogą dyplomatyczną, zostaną przedłożone, za wspólną zgodą, w drodze kompromisu, bądż Stałemu Trybunałowi Sprawiedliwości Międzynarodowej, na warunkach i według procedury, które przewidziane są w jego statucie, bądż też sądowi rozjemczemu, na warunkach i według procedury, które są przewidziane przez konwencję haską z 18 października 1907 roku, dotyczącą pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych.

W braku zgody między Umawiającemi się Stronami co do kompromisu i po uprzedniem zawiadomieniu na miesiąc, jedna lub druga Strona będzie mogła bezpośrednio przedłożyć spór Stałemu Sądowi Rozjemczemu w Hadze, na warunkach i według procedury, które są przewidziane przez konwencję haską z 18 października 1907 r., o pokojowem rozstrzyganiu sporów międzynarodowych.