Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.63.509

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 maja 1938 r.
Artykuł  20. 

Zwolnione będą całkowicie od wszelkich opłat, obciążających okręty i statki oraz żeglugę w portach odnośnych krajów:

a) okręty i statki, które weszły pod balastem skądkolwiek bądź i wypłyną również pod balastem;
b) okręty i statki, które, przejeżdzając z jednego portu jednego kraju do jednego lub kilku portów tego samego kraju, wykażą, iż uiściły już należne opłaty w czasie tej samej podróży w innym porcie tego samego kraju;
c) okręty i statki, które zawinęły z ładunkiem do portu, bądź dobrowolnie, bądź zmuszone siłą wyższą, i wyjadą z nich, nie dokonawszy żadnej operacji handlowej.

Zwolnienie, o którem mowa w poprzednim ustępie, nie będzie stosowane do opłat portowych, opłat za holowanie, kwarantannę, ani też żadnych innych opłat, obciążających okręty i statki, i które to opłaty winny uiszczać okręty i statki krajowe, jak również okręty i statki państwa najbardziej uprzywilejowanego, w tych samych warunkach za świadczenia lub za zarządzenia, wydane w interesie żeglugi.

W wypadku przymusowego zawinięcia do portu, nie będą uważane za operacje handlowe: wyładowanie i ponowne ładowanie podróżnych i ich rzeczy, jak również towarów w celu naprawy okrętu lub statku, w wypadku niezdatności okrętu lub statku do żeglugi, kupno zapasów potrzebnych do zaopatrzenia w żywność załogi i pasażerów, sprzedaż towarów uszkodzonych, o ile administracja celna udzieli na to zezwolenia.