Gratyfikacja urlopowa żołnierzy zawodowych. - Dz.U.2004.66.611 - OpenLEX

Gratyfikacja urlopowa żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.66.611

Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość, szczegółowe warunki, terminy i tryb wypłacania gratyfikacji urlopowej żołnierzom zawodowym, zwanym dalej "żołnierzami".
Wysokość gratyfikacji urlopowej wynosi 30 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym żołnierz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.
1.
Gratyfikację urlopową wypłaca się na pisemny wniosek żołnierza, zwany dalej "wnioskiem", po spełnieniu jednego z następujących warunków:
1)
przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy w wymiarze co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych;
2)
po przedstawieniu dowodu dokonania opłaty lub przedpłaty za odpłatną formę wypoczynku żołnierza, jego małżonka lub dziecka pozostającego na jego utrzymaniu;
3)
po wyznaczeniu lub skierowaniu żołnierza do pełnienia służby poza granicami państwa.
2.
Liczbę osób, na które przysługuje gratyfikacja urlopowa, ustala się na podstawie oświadczenia zawartego we wniosku według stanu rodzinnego żołnierza, istniejącego w dniu złożenia wniosku.
3.
Gratyfikację urlopową wypłaca się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
W przypadku gdy żołnierz nie złożył wniosku w danym roku kalendarzowym, gratyfikację urlopową wypłaca się w miesiącu grudniu tego roku lub w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej, jeżeli żołnierz został zwolniony z zawodowej służby wojskowej. W takich przypadkach żołnierz jest obowiązany złożyć oświadczenie o liczbie osób, na które przysługuje gratyfikacja urlopowa.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 3, poz. 39), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.