§ 8. - Gotowość obronna państwa. - Dz.U.2004.219.2218 - OpenLEX

§ 8. - Gotowość obronna państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.219.2218

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2004 r.
§  8.
1.
W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania tworzy się w stanie stałej gotowości obronnej państwa system stałych dyżurów.
2.
System, o którym mowa w ust. 1, tworzą:
1)
Prezes Rady Ministrów - na potrzeby przekazywania decyzji, o których mowa w ust. 1 - ministrom, przewodniczącym komitetów, którzy wchodzą w skład Rady Ministrów, centralnym organom administracji rządowej, kierownikom podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz wojewodom;
2)
ministrowie - na potrzeby przekazywania decyzji, o których mowa w ust. 1 - kierownikom podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych;
3)
wojewodowie - na potrzeby przekazywania decyzji, o których mowa w ust. 1 - marszałkom województw, starostom, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast oraz organom niezespolonej administracji rządowej, kierownikom zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, kierownikom podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcom oraz innym jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym, wytypowanym do wykonania określonych zadań obronnych, mających swoją siedzibę na terenie województwa.
3.
Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów obejmują:
1)
uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;
2)
przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.