§ 6. - Gotowość obronna państwa. - Dz.U.2004.219.2218 - OpenLEX

§ 6. - Gotowość obronna państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.219.2218

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2004 r.
§  6.
1.
W przypadku wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa, o których mowa w § 4 i 5, realizuje się zadania przewidziane w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Planem Reagowania", opracowanym na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599).
2.
Zadania, o których mowa w ust. 1, realizuje się z uwzględnieniem pierwszeństwa zadań wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych oraz uruchamiania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
3.
Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane w sposób niejawny.