Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.15.73

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 marca 1983 r.
w sprawie gospodarowania złotem i platyną.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i Nr 58, poz. 270 oraz z 1971 r. Nr 12, poz. 115) w związku z § 1 ust. 3 uchwały nr 92 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1974 r. w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali (Monitor Polski z 1974 r. Nr 17, poz. 104, z 1977 r. Nr 35, poz. 172 i z 1981 r. Nr 21, poz. 197) oraz § 3 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu: stalą, metalami nieżelaznymi oraz niektórymi metalami szlachetnymi (Monitor Polski z 1957 r. Nr 15, poz. 115 i z 1965 r. Nr 41, poz. 233) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Rozporządzenie określa:
1)
jednostki organizacyjne uprawnione do obrotu złotem i platyną, przerobu i skupu złota i platyny oraz do produkcji i dokonywania napraw wyrobów z tych metali,
2)
zasady zaopatrzenia w złoto i platynę,
3)
tryb zgłaszania zapotrzebowania na złoto i platynę, danych dotyczących skupu, zapasów tych metali oraz ich złomu i odpadów,
4)
zasady gospodarowania odpadami oraz złomem złota i platyny.
2.
Rozporządzenie nie dotyczy gospodarowania:
1)
złotem i platyną, przeznaczonymi na rezerwy państwowe i rezerwy dewizowe,
2)
złotem i platyną, znajdującymi się w posiadaniu osób fizycznych.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:
1)
o platynie lub wyrobach z platyny - rozumie się przez to również pallad, rod, iryd, osm i ruten oraz wyroby z tych metali,
2)
o złomie złota lub platyny - rozumie się przez to zniszczone lub uszkodzone wyroby, półfabrykaty lub ich części ze złota i platyny w postaci metalicznej oraz ich stopy i mieszaniny z innymi pierwiastkami, które wskutek używania lub z innych przyczyn utraciły cechy warunkujące dalsze ich używanie,
3)
o odpadach - rozumie się przez to wszelkiego rodzaju przemysłowe uboczne produkty procesu technologicznego zawierające złoto lub platynę (popłuczyny, szlamy, wyroby z usterkami, elementy pozłocone itp.), nie będące złomem złota lub platyny w rozumieniu pkt 2.

Jednostki organizacyjne uprawnione do obrotu złotem i platyną, przerobu i skupu złota i platyny oraz do produkcji i napraw wyrobów z tych metali.

§  3.
Do produkcji wyrobów ze złota i platyny oraz obrotu tymi wyrobami są uprawnione wyłącznie jednostki wymienione w niniejszym rozporządzeniu oraz jednostki, które uzyskały na to zezwolenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
§  4.
Mennica Państwowa jest uprawniona do:
1)
przerobu złota i platyny na półfabrykaty i wyroby oraz rafinacji złomu tych metali,
2)
sprzedaży złota i platyny w postaci stopów, półfabrykatów i wyrobów,
3)
zakupu złota i platyny w postaci kruszcu,
4)
zakupu złota i platyny uzyskanych ze złomu tych metali,
5)
zakupu i sprzedaży złota i platyny pochodzących z importu.
§  5.
Kombinat Wyrobów z Metali Szlachetnych i Platerów "Polsrebro" jest uprawniony do:
1)
przerobu złota na wyroby jubilerskie, dentystyczne i półfabrykaty tych wyrobów oraz wykonywania usług przemysłowych, np. złocenia,
2)
sprzedaży wyrobów jubilerskich i dentystycznych oraz półfabrykatów tych wyrobów na zaopatrzenie rynku i na eksport,
3)
skupu i napraw wyrobów ze złota i platyny oraz złomu tych metali, monet i sztabek złotych, będących w posiadaniu osób fizycznych, jak również wykonywania wyrobów jubilerskich z powierzonego materiału.
§  6.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Jubiler" i placówki handlowo-usługowe branży jubilerskiej wojewódzkich przedsiębiorstw handlu wewnętrznego są uprawnione do:
1)
skupu i napraw wyrobów ze złota i platyny oraz złomu tych metali, monet i sztabek złotych, będących w posiadaniu osób fizycznych, jak również wykonywania wyrobów jubilerskich z powierzonego materiału,
2)
sprzedaży detalicznej wyrobów ze złota i platyny.
§  7.
Zjednoczone Zespoły Gospodarcze sp. z o.o. - Zespół Handlu "Veritas" i Centrala Wytwórczości i Handlu Dewocyjnego "Ars Christiana" są uprawnione do:
1)
skupu i napraw wyrobów ze złota oraz skupu złomu złota, monet i sztabek złotych, będących w posiadaniu osób fizycznych, jak również wykonywania wyrobów jubilerskich z powierzonego materiału,
2)
sprzedaży detalicznej wyrobów ze złota.
§  8.
Do przerobu i napraw wyrobów ze złota, posiadanych przez osoby fizyczne, z wyjątkiem przerobu na wyroby dentystyczne oraz ich półfabrykaty, są uprawnieni:
1)
spółdzielnie pracy zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy, które zarejestrowane zostały zgodnie z przepisami prawa probierczego i zatrudniają w każdym zakładzie co najmniej jednego mistrza złotnika ze specjalnością w zakresie wyrobu i naprawy przedmiotów z metali szlachetnych,
2)
rzemieślnicy mający dyplom mistrza złotnika ze specjalnością w zakresie wyrobu i naprawy przedmiotów z metali szlachetnych oraz uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

Tryb zgłaszania zapotrzebowania na złoto i platynę, danych dotyczących skupu, zapasów tych metali oraz ich złomu i odpadów.

§  9.
1.
Jednostki zużywające złoto lub platynę obowiązane są do zgłaszania Mennicy Państwowej do dnia 31 lipca każdego roku zapotrzebowania na złoto i platynę na rok następny.
2.
Jednostki zużywające złoto i platynę, łącznie z zapotrzebowaniem na te metale, obowiązane są zgłaszać ilości złomu i odpadów tych metali planowane do pozyskania w roku następnym w przeliczeniu na ilości czystego kruszcu.
3.
Narodowy Bank Polski udostępnia Mennicy Państwowej dane niezbędne do sporządzenia bilansu materiałowego złota.
4.
Zakłady produkcyjne przerabiające złoto i platynę oraz odpady tych metali w większych ilościach, a w szczególności: Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Polskie Odczynniki Chemiczne", Zakłady Metalowe "Trzebinia" oraz - na wniosek Mennicy Państwowej - inne jednostki obowiązane są przekazać Mennicy Państwowej do dnia 31 lipca każdego roku dane dotyczące zapasów i stanu zagospodarowania złota i platyny, jak również inne dane niezbędne do sporządzenia bilansów materiałowych złota i platyny.
5.
Na podstawie danych, o których mowa w ust. 1-4, Mennica Państwowa sporządza projekty bilansów materiałowych złota i platyny.
§  10.
1.
Nadzór nad prawidłowością rozdziału złota i platyny sprawuje zespół nadzorczy, powołany przez Ministra Gospodarki Materiałowej.
2.
Zespół, o którym mowa w ust. 1, aprobuje wstępnie projekty bilansów materiałowych złota i platyny.
3.
Bilanse materiałowe złota i platyny zatwierdza Prezes Narodowego Banku Polskiego.
§  11.
Prezes Narodowego Banku Polskiego na wniosek dyrektora Mennicy Państwowej może wprowadzić obowiązek opracowywania kwartalnych bilansów materiałowych złota i platyny, z zachowaniem zasad przewidzianych w § 9.

Zasady zaopatrzenia w złoto i platynę.

§  12.
Jednostki zużywające złoto lub platynę do wytwarzania lub napraw wyrobów z tych metali albo też w innych procesach produkcyjnych obowiązane są do nabywania stopów, półfabrykatów i wyrobów ze złota i platyny za pośrednictwem Mennicy Państwowej.
§  13.
Jednostki zużywające złoto i platynę obowiązane są sprzedać Mennicy Państwowej posiadane nieprzydatne zapasy tych metali w celu odpowiedniego zagospodarowania - zgodnie z ustaleniami bilansów złota i platyny.
§  14.
1.
Jednostki zużywające złoto i platynę składają w Mennicy Państwowej zamówienia roczne wraz z uzasadnieniem zużycia na rok następny oraz deklarację ilości złomu planowanego do sprzedaży Mennicy Państwowej w roku następnym w terminie do dnia 31 października.
2.
Zamówienia doraźne (jednorazowe) zainteresowane jednostki zużywające złoto i platynę składają wraz z uzasadnieniem w Mennicy Państwowej w terminie 45 dni przed kwartałem dostawy. W wypadkach technicznie uzasadnionych Mennica Państwowa określi ilości złomu, który jednostki zamawiające doraźnie wyroby z metali szlachetnych będą obowiązane odprzedać dostawcy - po zakończeniu odpowiedniego procesu produkcyjnego.
3.
Mennica Państwowa dokonuje sprzedaży złota i platyny jednostkom zużywającym te metale zgodnie z ustaleniami zespołu nadzorczego powołanego przez Ministra Gospodarki Materiałowej na podstawie zatwierdzonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego bilansów materiałowych tych metali.

Postępowanie ze złotem i platyną skupionymi od osób fizycznych.

§  15.
1.
Jednostki uprawnione do dokonywania skupu złota i platyny od osób fizycznych:
1)
mogą przekazywać do sprzedaży detalicznej wyroby ze złota i platyny nowe lub o niskim stopniu zużycia, nie stanowiące dóbr kultury, wydzielone na podstawie komisyjnej selekcji i zaopatrzone w cechy wymagane dla wyrobów nowych,
2)
przekazują, według zasad ustalonych w odrębnych przepisach, wyroby ze złota i platyny stanowiące dobra kultury,
3)
odprzedają Narodowemu Bankowi Polskiemu monety i sztabki złote,
4)
odprzedają Mennicy Państwowej pozostałą część złota i platyny skupionych od osób fizycznych.
2.
Narodowy Bank Polski odprzedaje Mennicy Państwowej na potrzeby określone w bilansach materiałowych złoto w postaci sztab, stanowiące równowartość wagową monet i sztab złotych, skupionych zgodnie z ust. 1 pkt 3.
3.
Mennica Państwowa przeznacza na potrzeby określone w bilansach materiałowych złoto i platynę otrzymane z przetopu złota i platyny zakupionych zgodnie z ust. 1 pkt 4 oraz złoto w sztabach otrzymane z Narodowego Banku Polskiego zgodnie z ust. 2.
§  16.
Jednostki uprawnione do dokonywania skupu złota i platyny obowiązane są prowadzić rejestr skupu tych metali.

Zasady postępowania ze złotem i platyną w procesach produkcyjnych.

§  17.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej planujące uruchomienie nowych technologii produkcji, wymagających zużycia złota lub platyny bądź zastosowania w procesach produkcyjnych wyrobów z tych metali, obowiązane są uzgodnić każdorazowo z Mennicą Państwową przydziały złota lub platyny oraz sposób zagospodarowania powstających w procesach produkcyjnych odpadów złota i platyny.
2.
Jednostki gospodarki uspołecznionej, które planują uruchomienie nowych technologii na podstawie zagranicznych licencji lub dokonywanie zakupu urządzeń ze złota i platyny za granicą, obowiązane są dokonać uzgodnień przewidzianych w ust. 1 przed zawarciem umowy z kontrahentem zagranicznym.
§  18.
1.
Jednostki uprawnione do przerobu i napraw powierzonych wyrobów ze złota i platyny mogą dodawać do przerabianych i naprawianych wyrobów złoto i platynę w ilościach do 30% ciężaru tych wyrobów liczonych w czystym kruszcu.
2.
Jednostki, o których mowa w ust. 1, obowiązane są prowadzić rejestr przerobu złota i platyny wraz z księgą podatkową według odrębnie ustalonych wzorów.

Zasady gospodarowania odpadami oraz złomem złota i platyny.

§  19.
1.
Jednostki zużywające złoto i platynę są obowiązane dostarczać Mennicy Państwowej posiadany złom złota i platyny w celu rafinacji.
2.
Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Kombinatu Wyrobów z Metali Szlachetnych i Platerów "Polsrebro" w zakresie złomu złota i platyny powstającego w jego zakładach produkcyjnych, który nadaje się do ponownego wykorzystania do produkcji w tych zakładach.
3.
Jednostki zużywające złoto i platynę są obowiązane sprzedać Mennicy Państwowej złoto i platynę uzyskane ze złomu w drodze rafinacji, a Mennica Państwowa jest obowiązana zakupić je w terminie 14 dni od dnia zakończenia rafinacji.
4.
W razie niedostarczenia Mennicy Państwowej przez jednostkę zużywającą złoto i platynę złomu w ilości zgłoszonej na dany rok zgodnie z § 9 Mennica Państwowa może odmówić sprzedania tej jednostce złota lub platyny w ilości, w jakiej nie dostarczyła ona złomu tych metali.
5.
Jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są dostarczać Mennicy Państwowej złom złota i platyny w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem lub utratą wraz ze specyfikacją określającą rodzaj złomu, jego wagę oraz w miarę możliwości ilość złota lub platyny zawartą w złomie.
6.
Mennica Państwowa dokonuje rafinacji złomu złota i platyny w ciągu trzech miesięcy od dnia przyjęcia złomu.
7.
Ilość złota i platyny odzyskaną w wyniku rafinacji określa się na podstawie badania wykonanego przez Mennicę Państwową.
8.
Warunki dostarczania Mennicy Państwowej złomu ze stopów nietypowych nie objętych katalogiem wyrobów z metali szlachetnych oraz warunki rafinacji tego złomu uzgadniane są przez jednostki dostarczające złom z Mennicą Państwową.
§  20.
1.
Jednostki zużywające złoto lub platynę w procesach produkcyjnych obowiązane są do gromadzenia odpadów zawierających te metale oraz do ich zagospodarowania przez:
1)
wykorzystanie odpadów do produkcji,
2)
odzyskiwanie złota i platyny w postaci koncentratów we własnym zakresie,
3)
przekazywanie odpadów uprawnionym jednostkom specjalizującym się w odzyskiwaniu złota i platyny z odpadów.
2.
Odpady zawierające złoto lub platynę można przeznaczyć na cele nie wymienione w ust. 1 tylko wtedy, gdy odzyskanie z nich złota lub platyny byłoby nieopłacalne.
3.
Jednostki będące w posiadaniu nie zagospodarowanych odpadów złota i platyny obowiązane są do informowania Mennicy Państwowej o posiadanych zapasach tych odpadów według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.
4.
Mennica Państwowa prowadzi centralny rejestr nie zagospodarowanych odpadów zawierających złoto i platynę oraz współdziała w organizowaniu ich zagospodarowania.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  21.
Do zapasów złota i platyny nie mają zastosowania przepisy § 4 ust. 6 i 9 uchwały nr 226 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego w 1983 r. (Monitor Polski Nr 28, poz. 248).
§  22.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1978 r. w sprawie gospodarowania złotem i platyną (Dz. U. z 1978 r. Nr 21, poz. 93 i z 1979 r. Nr 26, poz. 154).
§  23.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.