§ 3. - Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.
§  3.
1.
Jednostki zużywające złoto i platynę składają zapotrzebowanie na rok następny na te metale właściwym ministrom (kierownikom urzędów centralnych), zarządom centralnych organizacji spółdzielczych, zarządom głównym organizacji społecznych lub Centralnemu Związkowi Rzemiosła, zwanym dalej "organami planującymi".
2.
Organy planujące zużycie złota w zakresie produkcji wyrobów jubilerskich i dentystycznych składają zapotrzebowania Ministrowi Hutnictwa, który sporządza zbiorcze zapotrzebowanie na złoto na te cele.
3.
Łącznie z zapotrzebowaniami na złoto i platynę jednostki gospodarki uspołecznionej składają zestawienie ilości złomu tych metali, przewidzianego do sprzedaży Mennicy Państwowej w roku następnym.
4.
Organy planujące składają Mennicy Państwowej zbiorcze zapotrzebowania na złoto i platynę na rok następny oraz zbiorcze zestawienia ilości złomu planowanego do sprzedaży Mennicy Państwowej w roku następnym, w terminie do dnia 31 maja.