§ 2. - Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.
§  2.
1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o platynie lub wyrobach z platyny, rozumie się przez to również pallad, rod, iryd, osm i ruten oraz wyroby z tych metali.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o złomie złota lub platyny, rozumie się przez to zniszczone lub uszkodzone wyroby, półfabrykaty i odpady lub ich części ze złota i platyny w postaci metalicznej oraz ich stopy i mieszaniny z innymi pierwiastkami, które wskutek używania lub z innych przyczyn utraciły cechy warunkujące dalsze ich używanie.