Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 sierpnia 1978 r.
w sprawie gospodarowania złotem i platyną.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i Nr 58, poz. 270 oraz z 1971 r. Nr 12, poz. 115), § 1 ust. 3 uchwały nr 92 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1974 r. w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali (Monitor Polski z 1974 r. Nr 17, poz. 104 i z 1977 r. Nr 35, poz. 172) oraz § 3 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu: stalą, metalami nieżelaznymi oraz niektórymi metalami szlachetnymi (Monitor Polski z 1957 r. Nr 15, poz. 115 i z 1965 r. Nr 41, poz. 233) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa:
1)
tryb sporządzania bilansu złota i platyny,
2)
zasady rozdzielnictwa złota i platyny,
3)
zasady gospodarowania odpadami oraz złomem złota i platyny,
4)
jednostki organizacyjne uprawnione do obrotu złotem i platyną, przerobu i skupu złota i platyny oraz do produkcji i dokonywania napraw wyrobów z tych metali.
2.
Rozporządzenie nie dotyczy gospodarowania:
1)
złotem i platyną, przeznaczonymi na rezerwy państwowe i rezerwy dewizowe,
2)
złotem i platyną, znajdującymi się w posiadaniu ludności.
1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o platynie lub wyrobach z platyny, rozumie się przez to również pallad, rod, iryd, osm i ruten oraz wyroby z tych metali.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o złomie złota lub platyny, rozumie się przez to zniszczone lub uszkodzone wyroby, półfabrykaty i odpady lub ich części ze złota i platyny w postaci metalicznej oraz ich stopy i mieszaniny z innymi pierwiastkami, które wskutek używania lub z innych przyczyn utraciły cechy warunkujące dalsze ich używanie.
1.
Jednostki zużywające złoto i platynę składają zapotrzebowanie na rok następny na te metale właściwym ministrom (kierownikom urzędów centralnych), zarządom centralnych organizacji spółdzielczych, zarządom głównym organizacji społecznych lub Centralnemu Związkowi Rzemiosła, zwanym dalej "organami planującymi".
2.
Organy planujące zużycie złota w zakresie produkcji wyrobów jubilerskich i dentystycznych składają zapotrzebowania Ministrowi Hutnictwa, który sporządza zbiorcze zapotrzebowanie na złoto na te cele.
3.
Łącznie z zapotrzebowaniami na złoto i platynę jednostki gospodarki uspołecznionej składają zestawienie ilości złomu tych metali, przewidzianego do sprzedaży Mennicy Państwowej w roku następnym.
4.
Organy planujące składają Mennicy Państwowej zbiorcze zapotrzebowania na złoto i platynę na rok następny oraz zbiorcze zestawienia ilości złomu planowanego do sprzedaży Mennicy Państwowej w roku następnym, w terminie do dnia 31 maja.
Mennica Państwowa przedstawia Ministrowi Finansów do zatwierdzania roczne bilanse materiałowe złota i platyny, sporządzone na podstawie zbiorczych zapotrzebowań organów planujących.
1.
Organy planujące dokonują rozdziału złota i platyny dla podległych i nadzorowanych jednostek w ramach rocznego przydziału przyznanego tym organom przez Ministra Finansów, na podstawie zatwierdzonych bilansów materiałowych złota i platyny.
2.
Organy planujące kontrolują wykorzystanie przez podległe i nadzorowane jednostki przydzielonego im złota i platyny.
Organy planujące ustalają wytyczne gospodarki złotem i platyną w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych zużywających te metale.
Produkcję wyrobów ze złota i platyny oraz obrót tymi wyrobami mogą prowadzić wyłącznie jednostki organizacyjne, które mają na to zezwolenie Ministra Finansów.
Mennica Państwowa jest uprawniona do zakupu oraz przerobu złota i platyny, pełnienia funkcji centrali zbytu wyrobów z tych metali oraz do świadczenia usług, a w szczególności do:
1)
przerobu złota i platyny na półfabrykaty i wyroby oraz rafinacji złomu tych metali,
2)
sprzedaży złota i platyny w postaci stopów, półfabrykatów i wyrobów,
3)
zakupu i sprzedaży złota i platyny w postaci kruszcu oraz wyrobów,
4)
zakupu złota i platyny, uzyskanych ze złomu tych metali.
Kombinat Wyrobów z Metali Szlachetnych i Platerów "Polsrebro" oraz inne jednostki upoważnione przez Ministra Hutnictwa są uprawnione do przerobu złota na półfabrykaty, wyroby jubilerskie i dentystyczne oraz sprzedaży tych półfabrykatów i wyrobów na zaopatrzenie rynku i na eksport w ilościach wynikających z rocznego przydziału złota.
 
1.
Skupu, przerobu i napraw wyrobów ze złota oraz skupu złomu złota, monet złotych i sztabek złota, będących w posiadaniu ludności, dokonują:
1)
placówki handlowo-usługowe Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "Jubiler" i wojewódzkich przedsiębiorstw handlu wewnętrznego,
2)
placówki handlowo-usługowe Kombinatu Wyrobów z Metali Szlachetnych i Platerów "Polsrebro",
3)
placówki handlowe i zakłady przemysłowe Zjednoczonych Zespołów Gospodarczych sp. z o.o. "Veritas" oraz Centrali Wytwórczości i Handlu Dewocyjnego "Ars Christiana".
2.
Przerobu oraz napraw wyrobów ze złota i platyny, posiadanych przez ludność, z wyjątkiem przerobu na półfabrykaty używane w protetyce dentystycznej, mogą również dokonywać:
1)
spółdzielnie pracy zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy, zarejestrowane zgodnie z przepisami prawa probierczego, zatrudniające w zakładzie co najmniej jednego mistrza ze specjalnością w zakresie wyrobu i naprawy przedmiotów z metali szlachetnych,
2)
rzemieślnicy mający uprawnienia do wykonywania złotnictwa ze specjalnością w zakresie wyrobu i naprawy przedmiotów z metali szlachetnych oraz dyplom mistrza w tym rzemiośle.
3.
Skupu, przerobu i napraw wyrobów z platyny oraz skupu złomu platyny, będących w posiadaniu ludności, mogą dokonywać wyłącznie placówki handlowo-usługowe Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "Jubiler", wojewódzkich przedsiębiorstw handlu wewnętrznego i placówki handlowo-usługowe Kombinatu Wyrobów z Metali Szlachetnych i Platerów "Polsrebro".
4.
Jednostki uprawnione do przerobu i napraw powierzonych wyrobów ze złota i platyny mogą dodawać złoto i platynę w usługach jubilerskich, w ilościach ustalanych przez Kombinat Wyrobów z Metali Szlachetnych i Platerów "Polsrebro".
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej są obowiązane dostarczać Mennicy Państwowej posiadany złom złota i platyny w celu rafinacji.
2.
Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy jednostek nadzorowanych przez Ministra Hutnictwa w zakresie odpadów złota i platyny powstających w tych jednostkach przy produkcji półfabrykatów i wyrobów jubilerskich oraz dentystycznych, które nadają się do ponownego wykorzystania w tej produkcji, a także złomu złota skupionego od ludności.
3.
Jednostki gospodarki uspołecznionej są obowiązane dostarczać Mennicy Państwowej złom w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem lub utratą wraz ze specyfikacją określającą rodzaj złomu, jego wagę oraz w miarę możliwości ilość złota i platyny, zawartą w złomie.
4.
Rafinacja złomu złota i platyny powinna być dokonana w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia złomu przez Mennicę Państwową.
5.
Ilość złota lub platyny odzyskaną w wyniku rafinacji określa się na podstawie badania wykonanego przez Mennicę Państwową.
Jednostki gospodarki uspołecznionej są obowiązane sprzedać Mennicy Państwowej złoto i platynę, uzyskane ze złomu w drodze rafinacji, a Mennica Państwowa jest obowiązana zakupić je w terminie 14 dni od dnia zakończenia rafinacji.
Warunki dostarczania Mennicy Państwowej złomu oraz rafinacji wyrobów ze stopów nietypowych, nie objętych katalogiem wyrobów z metali szlachetnych, należy każdorazowo uzgodnić z Mennicą Państwową.
W razie niedostarczenia przez jednostkę gospodarki uspołecznionej złomu w ilości określonej w zestawieniu na dany rok (§ 3 ust. 3) Mennica Państwowa może odmówić sprzedaży tej jednostce wyrobów ze złota i platyny w ilości, w jakiej nie dostarczyła ona złomu złota lub platyny.
 
1.
Wyroby ze złota i platyny, monety złote i sztabki złota oraz złom tych metali, nabyte w drodze skupu od ludności przez placówki handlowo-usługowe i zakłady przemysłowe wymienione w § 10, podlegają odprzedaży Narodowemu Bankowi Polskiemu.
2.
Po dokonanym komisyjnie wyłączeniu wyrobów ze złota lub platyny stanowiących dobra kultury, nie uszkodzonych oryginalnych monet złotych oraz sztabek złota Narodowy Bank Polski odprzedaje Kombinatowi Wyrobów z Metali Szlachetnych i Platerów "Polsrebro" pozostałe wyroby, monety, złom tych metali oraz taką ilość kruszcu złota, jaka jest zawarta w wyłączonych monetach i sztabkach, do przetopu na wyroby biżuteryjne.
Jednostki uprawnione do skupu wyrobów ze złota i platyny od ludności są obowiązane prowadzić rejestr skupu złota i platyny, a jednostki uprawnione do przerobu i napraw wyrobów ze złota od ludności, wymienione w § 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2, są obowiązane prowadzić rejestr przerobu złota wraz z księgą podatkową według odrębnie ustalonych wzorów.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej planujące uruchomienie nowych technologii produkcji, wymagających użycia złota lub platyny bądź zastosowania urządzeń ze złota lub platyny, są obowiązane uzgodnić każdorazowo z Mennicą Państwową warunki pokrycia zapotrzebowania na złoto lub platynę zarówno w postaci kruszcu, półfabrykatów, jak i wyrobów oraz sposób zagospodarowania odpadów złota lub platyny, powstających w procesie produkcyjnym.
2.
W razie uruchamiania na podstawie zagranicznej licencji nowej technologii produkcji lub dokonywania zakupu za granicą urządzeń ze złota i platyny uzgodnień określonych w ust. 1 należy dokonać przed zawarciem umowy z kontrahentem zagranicznym.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1972 r. w sprawie gospodarowania wyrobami ze złota i platyny (Dz. U. Nr 32, poz. 221).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1978 r.
1 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 listopada 1979 r. (Dz.U.79.26.154) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 listopada 1979 r.
2 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 listopada 1979 r. (Dz.U.79.26.154) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 listopada 1979 r.