Gospodarowanie wyrobami ze złota i platyny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.32.221

Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 lipca 1972 r.
w sprawie gospodarowania wyrobami ze złota i platyny.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i Nr 58, poz. 270 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) oraz w związku z § 3 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu: stalą, metalami nieżelaznymi oraz niektórymi metalami szlachetnymi (Monitor Polski Nr 15, poz. 115) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie dotyczy obrotu wyrobami ze złota i platyny zdatnymi do użytku, skupu od ludności wyrobów ze złota lub platyny niezdatnych do użytku i części tych wyrobów oraz produkcji, przerobu i napraw wyrobów ze złota i platyny.
2.
Rozporządzenie nie dotyczy przerobu na cele gospodarki narodowej wyrobów ze złota lub platyny posiadanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
Zabrania się prywatnym przedsiębiorstwom handlu detalicznego dokonywania obrotu wyrobami ze złota i platyny.
Skupu, przerobu i napraw wyrobów ze złota dokonują:
1)
państwowe przedsiębiorstwa "Jubiler",
2)
placówki handlowe i przemysłowe Zjednoczonych Zespołów Gospodarczych Sp. z o.o. "Veritas" oraz Centrali Wytwórczości i Handlu Dewocyjnego "Ars Christiana", które uzyskały zezwolenie Ministra Finansów na dokonywanie tych czynności i są wpisane do rejestru organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą.
Przerobu i napraw powierzonych wyrobów ze złota, z wyjątkiem przerobu na półfabrykaty używane w protetyce dentystycznej, mogą również dokonywać:
1)
zakłady spółdzielni pracy zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy, zarejestrowane zgodnie z przepisami prawa probierczego, a zatrudniające w zakładzie co najmniej jednego mistrza złotnictwa ze specjalnością w zakresie wyrobu i naprawy przedmiotów z metali szlachetnych,
2)
rzemieślnicy posiadający uprawnienia do wykonywania złotnictwa ze specjalnością w zakresie wyrobu i naprawy przedmiotów z metali szlachetnych oraz dyplom mistrza w tym rzemiośle.
Skupu, przerobu i napraw powierzonych wyrobów z platyny mogą dokonywać wyłącznie państwowe przedsiębiorstwa "Jubiler".
Produkcję wyrobów ze złota i platyny na zaopatrzenie rynku mogą prowadzić wyłącznie jednostki, które uzyskały zezwolenie Ministra Finansów.
1.
Zawartość czystego kruszcu w wyrobach ze złota i platyny uzyskanych z produkcji lub przerobu nie może przekroczyć 15 g.
2.
Ograniczenie zawarte w ust. 1 nie dotyczy wytwarzania wyrobów na eksport lub eksport wewnętrzny i wyrobów artystycznych. Ograniczenie to nie dotyczy również wyrobów wytwarzanych przez państwowe przedsiębiorstwa "Jubiler" z powierzonego złota.
1.
Jednostki uprawnione do przerobu i napraw powierzonych wyrobów ze złota (§ 3 i 4) lub platyny (§ 5) mogą dodawać złoto i platynę nabyte w trybie określonym w § 11.
2.
Ilość złota lub platyny, która może być dodawana przy przerobie i naprawie powierzonych wyrobów, ustala Centrala Jubilerska "Jubiler".
Wprowadzenie do obrotu wyrobów ze złota lub platyny i półfabrykatów z tych kruszców używanych w protetyce dentystycznej, jak również wydanie takich wyrobów i półfabrykatów dentystycznych osobie zlecającej ich wykonanie może nastąpić po stwierdzeniu przez urząd probierczy zgodności ich wykonania z przepisami prawa probierczego.
1.
Wyroby ze złota lub platyny nabyte w drodze skupu przez przedsiębiorstwa i placówki wymienione w § 3 i 5 podlegają odprzedaży Mennicy Państwowej.
2.
Po dokonanym komisyjnie wyłączeniu wyrobów ze złota lub platyny stanowiących dobra kultury oraz nie uszkodzonych oryginalnych monet złotych - Mennica Państwowa przetapia pozostałe wyroby i monety nabyte od jednostek prowadzących skup.
3.
Wyłączone wyroby i monety, o których mowa w ust. 2, Mennica Państwowa odprzedaje Narodowemu Bankowi Polskiemu.
Mennica Państwowa zaopatruje w złoto i platynę jednostki uprawnione do produkcji, przerobu i napraw wyrobów ze złota i platyny oraz jednostki uprawnione do odprzedaży złota w ilościach ustalonych przez Ministra Finansów.
Przewidziane w rozporządzeniu transakcje złotem i platyną dokonywane są po cenach ustalonych przez Państwową Komisję Cen.
Kontrolę skupu, przerobu i napraw wyrobów ze złota i platyny sprawują organy kontroli finansowej Ministerstwa Finansów.
Jednostki uprawnione do skupu wyrobów ze złota i platyny obowiązane są prowadzić rejestr skupu złota i platyny, a jednostki uprawnione do przerobu i napraw wyrobów ze złota, wymienione w § 3 pkt 2 i w § 4 pkt 2, obowiązane są prowadzić rejestr przerobu złota wraz z księgą podatkową - według odrębnie ustalonych wzorów.
Traci moc:
1)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1959 r. w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny (Dz. U. z 1960 r. Nr 1, poz. 3, z 1963 r. Nr 34, poz. 200 i z 1966 r. Nr 16, poz. 100), z wyjątkiem przepisów § 11-13, które pozostają w mocy do dnia 31 grudnia 1972 r.,
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie obrotu wyrobami ze złota i platyny zdatnymi do użytku (Monitor Polski Nr 60, poz. 308),
3)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 1960 r. w sprawie określenia oddziałów Przedsiębiorstwa Produkcji i Handlu Dewocjonaliami "Veritas" oraz oddziałów Centrali Wytwórczości i Handlu Dewocyjnego "Ars Christiana", które są uprawnione do skupu i przerobu wyrobów użytkowych ze złota (Monitor Polski Nr 19, poz. 94),
4)
zarządzenie nr 77 Ministra Finansów z dnia 16 marca 1960 r. w sprawie odprzedaży przez Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu Dewocjonaliami "Veritas" oraz Centralę Wytwórczości i Handlu Dewocyjnego "Ars Christiana" wyrobów użytkowych ze złota.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1972 r.