[Grunty wyłączone z produkcji rolnej z mocy prawa] - Art. 50. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 50. - [Grunty wyłączone z produkcji rolnej z mocy prawa] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  50.  [Grunty wyłączone z produkcji rolnej z mocy prawa]
1. 
Grunty Zasobu niezbędne do korzystania z budynków i lokali, o których mowa w art. 42-44, oraz grunty zabudowane niesłużące prowadzeniu działalności wytwórczej w rolnictwie uważa się za grunty wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
2. 
Grunty określone w ust. 1 podlegają ujawnieniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako grunty zabudowane.