[Władanie nieruchomością Zasobu bez tytułu prawnego] - Art. 39b. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 39b. - [Władanie nieruchomością Zasobu bez tytułu prawnego] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  39b.  [Władanie nieruchomością Zasobu bez tytułu prawnego]
1. 
Osoba władająca nieruchomością wchodzącą w skład Zasobu bez tytułu prawnego jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Krajowego Ośrodka wynagrodzenia za korzystanie z tej nieruchomości w wysokości stanowiącej 30-krotność wywoławczej wysokości czynszu, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu.
2. 
Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się na dzień, w którym Krajowy Ośrodek zażądała zwrotu nieruchomości.
3. 
Do roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości Zasobu nie stosuje się przepisów art. 224-231 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem art. 229.