[Oddanie nieruchomości do odpłatnego korzystania przedsiębiorcy zajmującemu się poszukiwaniem lub wydobywaniem węglowodorów] -... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 38b. - [Oddanie nieruchomości do odpłatnego korzystania przedsiębiorcy zajmującemu się poszukiwaniem lub wydobywaniem węglowodorów] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  38b.  [Oddanie nieruchomości do odpłatnego korzystania przedsiębiorcy zajmującemu się poszukiwaniem lub wydobywaniem węglowodorów]
1. 
Krajowy Ośrodek, w drodze umowy, oddaje do odpłatnego korzystania nieruchomości Zasobu przedsiębiorcy posiadającemu koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża udzieloną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 i 2269), na czas nie dłuższy niż czas obowiązywania koncesji.
2. 
Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
oznaczenie stron;
2)
oznaczenie nieruchomości;
3)
cel i sposób korzystania z nieruchomości;
4)
wysokość wynagrodzenia.
3. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, uwzględnia w szczególności:
1)
wysokość niezbędnych kosztów związanych z oddaniem nieruchomości do korzystania;
2)
utracone korzyści związane z oddaniem nieruchomości do korzystania.
4. 
Umowa, o której mowa w ust. 1, może określać również wysokość odszkodowania związanego z oddaniem nieruchomości do korzystania.
5. 
Nieruchomość oddana do korzystania na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, nie może być zbyta na rzecz osób trzecich w trakcie obowiązywania tej umowy.
6. 
W przypadku przeniesienia koncesji, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca, na rzecz którego została przeniesiona koncesja wstępuje z mocy prawa w prawa i obowiązki wynikające z umowy, o której mowa w ust. 1.
7. 
W przypadku cofnięcia koncesji, o której mowa w ust. 1, jej wygaśnięcia lub utraty mocy, umowa, o której mowa w ust. 1, ulega rozwiązaniu. Przepis art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze stosuje się.