[Przekazanie nieruchomości Zasobu zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną] - Art. 29d. - Gospodarowanie nieruchomościami... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 29d. - [Przekazanie nieruchomości Zasobu zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  29d.  [Przekazanie nieruchomości Zasobu zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną]

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, może nieodpłatnie, w drodze umowy, przekazać na własność zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w rozumieniu ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1670 oraz z 2021 r. poz. 2105), na cele związane ze wspieraniem rozwoju nowych inwestycji, nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele przemysłowo-usługowe. Koszty związane z przygotowaniem geodezyjnym i prawnym nieruchomości ponosi zarządzający.