[Oświadczenia składane przez nabywcę nieruchomości Zasobu] - Art. 29b. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 29b. - [Oświadczenia składane przez nabywcę nieruchomości Zasobu] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  29b.  [Oświadczenia składane przez nabywcę nieruchomości Zasobu]
1. 
Każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży składa oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości.
2. 
Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.