Art. 20c. - [Przychody, koszty i fundusz mienia Zasobu] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.589 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2024 r.
Art.  20c.  [Przychody, koszty i fundusz mienia Zasobu]
1. 
W zakresie gospodarki finansowej związanej z gospodarowaniem mieniem Zasobu:
1)
przychodami z gospodarowania mieniem Zasobu są:
a)
przychody ze sprzedaży mienia Zasobu,
b)
przychody z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego oraz z tytułu najmu lub innej umowy o podobnym charakterze, dotyczących mienia Zasobu,
c)
przychody z tytułu udziału w zyskach z działalności gospodarczej polegającej na gospodarowaniu wydzieloną częścią mienia Zasobu, w imieniu Krajowego Ośrodka, przez administratora,
d)
inne przychody z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu;
2)
kosztami gospodarowania mieniem Zasobu są:
a)
(uchylona),
b)
koszty wynikające z przekazania Krajowemu Ośrodkowi kwot przyznanych w ramach limitu, o którym mowa w art. 20 ust. 5,
c)
inne koszty działalności w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu,
d)
(uchylona),
e)
koszty wynikające z przekazania środków pieniężnych na Fundusz Rekompensacyjny, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Krajowy Ośrodek tworzy fundusz mienia Zasobu odzwierciedlający wartość mienia Zasobu pomniejszoną o zobowiązania związane z tym mieniem.