[Krajowy Ośrodek] - Art. 2b. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 2b. - [Krajowy Ośrodek] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  2b.  [Krajowy Ośrodek]

Ilekroć w ustawie jest mowa o "Krajowym Ośrodku", rozumie się przez to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.