[Przekazywanie do Zasobu nieruchomości rolnych przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa] - Art. 18. - Gospodarowanie... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Przekazywanie do Zasobu nieruchomości rolnych przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  18.  [Przekazywanie do Zasobu nieruchomości rolnych przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa]

W odniesieniu do nieruchomości rolnych przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów szczególnych ich przekazanie do Zasobu następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub decyzji o ich przejęciu przez państwo.