[Mienie tworzące Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa] - Art. 12. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Mienie tworzące Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  12.  [Mienie tworzące Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa]
1. 
Mienie Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 1 i 2, przejęte w trybie niniejszej ustawy tworzy Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwany dalej "Zasobem".
2. 
Zasób tworzy także mienie nabyte przez Krajowy Ośrodek, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4.
3. 
Zasobem dysponuje Krajowy Ośrodek na zasadach określonych w ustawie.
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).
6. 
(uchylony).