Gospodarowanie niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 października 1959 r.
w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz w związku z § 3 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu: stalą, metalami nieżelaznymi oraz niektórymi metalami szlachetnymi (Monitor Polski Nr 15, poz. 115) zarządza się, co następuje:

Przepis wstępny.

§  1. 1
(uchylony).

Gospodarowanie wyrobami użytkowymi ze złota lub platyny.

§ 2-10a.[]  2 (uchylone).

Prowadzenie rejestrów obrotu złotem i platyną.

§  11.
1.
Jednostki uprawnione do skupu i przerobu (§§ 3 i 5) obowiązane są prowadzić:
1)
"rejestr skupu złota (platyny)" według wzoru nr 1 ustalonego w załączniku do rozporządzenia,
2)
kontrolę kruszcu zużytego do produkcji oraz przeznaczonego na potrzeby gospodarki narodowej przez odpowiednią dokumentację finansowo-księgową oraz rozliczenie kruszcu w wagach brutto i netto czystego kruszcu (próba 1.000).
2.
Jednostki uprawnione tylko do przerobu i napraw (§§ 3, 4 i 5):
1)
jeżeli dokonują przerobu na zlecenie z powierzonego kruszcu - obowiązane są prowadzić "rejestr przerobu z powierzonego złota (platyny)" według wzoru nr 2 ustalonego w załączniku do rozporządzenia,
2)
jeżeli dokonują napraw jubilerskich lub pozłacania - obowiązane są prowadzić "rejestr napraw jubilerskich" według wzoru nr 3 oraz "rejestr pozłacania" według wzoru nr 4, ustalonych w załączniku do rozporządzenia,
3)
jeżeli dokonują napraw jubilerskich lub pozłacania z kruszcu nabytego w trybie § 8 ust. 1 - obowiązane są prowadzić rejestry według wzorów nr 3, 4 i 5 ustalonych w załączniku do rozporządzenia.
3.
Zainteresowane jednostki mogą zwiększać ilość rubryk w rejestrach, o których mowa w ust. 2, nie zmieniając zasadniczego układu rejestrów.
§  12.
1.
Rejestry i dokumentację finansowo-księgową należy prowadzić dla każdego kruszcu (złoto, platyna) oddzielnie.
2.
Książki rejestrów należy zakładać dla każdego roku kalendarzowego osobno.
3.
Wpisów do rejestrów należy dokonywać bieżąco.
4.
Rejestry i dokumenty powinny być przechowywane w sposób dostępny w każdym czasie do kontroli.
§  13.
Każdy przedmiot nabyty, zbyty i przyjęty do przerobu bądź zużycia na pozłocenie lub naprawę, jak również każdy przedmiot nowo wytworzony, pozłocony lub naprawiony powinien być uwidoczniony w osobnej pozycji rejestru.
§  14. 3
(uchylony).
§  15. 4
(uchylony).

Przepisy końcowe.

§  16-18. 5
(uchylone).
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

Wzór nr 1

REJESTR SKUPU ZŁOTA (PLATYNY)

grafika

Wzór 2

REJESTR PRZEROBU Z POWIERZONEGO ZŁOTA (PLATYNY)

grafika

Wzór 3

REJESTR NAPRAW JUBILERSKICH

grafika

Wzór 4

REJESTR POZŁACANIA

grafika

Wzór 5

REJESTR OBROTU ZŁOTEM (PLATYNĄ)

NABYTYM W PAŃSTWOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU I HANDLU JUBILERSKIEGO

grafika

1 § 1 uchylony przez § 15 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 lipca 1972 r. w sprawie gospodarowania wyrobami ze złota i platyny (Dz.U.72.32.221) z dniem 1 września 1972 r.
2 § 2-10a uchylone przez § 15 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 lipca 1972 r. w sprawie gospodarowania wyrobami ze złota i platyny (Dz.U.72.32.221) z dniem 1 września 1972 r.
3 § 14 uchylony przez § 15 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 lipca 1972 r. w sprawie gospodarowania wyrobami ze złota i platyny (Dz.U.72.32.221) z dniem 1 września 1972 r.
4 § 15 uchylony przez § 15 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 lipca 1972 r. w sprawie gospodarowania wyrobami ze złota i platyny (Dz.U.72.32.221) z dniem 1 września 1972 r.
5 § 16-18 uchylone przez § 15 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 lipca 1972 r. w sprawie gospodarowania wyrobami ze złota i platyny (Dz.U.72.32.221) z dniem 1 września 1972 r.