Art. 17. - Gospodarka paliwowo-energetyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.32.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1981 r.
Art.  17.
1.
Kto narusza przepisy art. 7 ust. 2 i 3, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 12, art. 16 ust. 2 i 3 albo wykracza przeciw nakazom lub zakazom wydanym na podstawie tych przepisów przez właściwe organy

- podlega karze grzywny do 4.500 zł.

2.
Tej samej karze podlega, kto:
1) 20
narusza przepisy wydane na podstawie art. 4, art. 7 ust. 1 albo wykracza przeciw nakazom lub zakazom wydanym na podstawie tych przepisów przez właściwe organy,
1a) 21
pobiera energię elektryczną, cieplną lub paliwa gazowe, bez umowy lub wbrew umowie zawartej z dostawcą,
1b) 22
powoduje uszkodzenie urządzeń służących do przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej, cieplnej lub paliw gazowych,
2) 23
umyślnie uniemożliwia lub utrudnia sprawowanie nadzoru i kontroli uprawnionym organom (art. 5 ust. 1).
3. 24
Orzekanie w sprawach wymienionych w ust. 1 i 2 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
4.
Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do pracowników jednostek gospodarki uspołecznionej w zakresie pracy w tych jednostkach (art. 18 ust. 1).
20 Art. 17 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 26 października 1978 r. (Dz.U.78.26.116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 listopada 1978 r.
21 Art. 17 ust. 2 pkt 1a dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 26 października 1978 r. (Dz.U.78.26.116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 listopada 1978 r.
22 Art. 17 ust. 2 pkt 1b dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 26 października 1978 r. (Dz.U.78.26.116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 listopada 1978 r.
23 Art. 17 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 26 października 1978 r. (Dz.U.78.26.116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 listopada 1978 r.
24 Art. 17 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 26 października 1978 r. (Dz.U.78.26.116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 listopada 1978 r.