Art. 45a. - [Obowiązek sporządzenia sprawozdania rocznego przez organizację samorządu gospodarczego] - Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1658 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  45a.  [Obowiązek sporządzenia sprawozdania rocznego przez organizację samorządu gospodarczego]

Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, jest obowiązana sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie, na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oddzielnie dla każdego wprowadzającego produkty w opakowaniach, którego ta organizacja reprezentuje.