[Termin wniesienia opłaty recyklingowej] - Art. 40c. - Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. - Dz.U.2020.1114 t.j. - OpenLEX

Art. 40c. - [Termin wniesienia opłaty recyklingowej] - Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1114 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  40c.  [Termin wniesienia opłaty recyklingowej]

Pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.