Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1114 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  40c.  [Termin wniesienia opłaty recyklingowej]

Pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.