[Ustalenie wysokości zaległości z tytułu opłaty produktowej; ustalenie dodatkowe opłaty produktowej] - Art. 37. - Gospodarka... - Dz.U.2020.1114 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Ustalenie wysokości zaległości z tytułu opłaty produktowej; ustalenie dodatkowe opłaty produktowej] - Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1114 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  37.  [Ustalenie wysokości zaległości z tytułu opłaty produktowej; ustalenie dodatkowe opłaty produktowej]
1. 
W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, pomimo ciążącego obowiązku, nie wnieśli opłaty produktowej albo wnieśli opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.
2. 
W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w ust. 1, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty produktowej.
3. 
Termin uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna.