Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1114 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  34.  [Obowiązek wniesienia opłaty produktowej; sposób obliczania opłaty]
1.  Rozliczenie wykonania obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 następuje na koniec roku kalendarzowego.
2.  Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie wykonali obowiązku określonego w art. 17 ust. 1, są obowiązani wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:
1) recyklingu, w tym recyklingu dla wszystkich opakowań razem;
2) odzysku.
2a.  Organizacja odzysku opakowań, która nie wykonała obowiązku określonego w art. 20 ust. 4, jest obowiązana wnieść opłatę produktową obliczoną dla poszczególnych rodzajów opakowań w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu.
3.  Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu.
4.  Sposób obliczania opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy.