[Obowiązek wniesienia opłaty produktowej; sposób obliczania opłaty] - Art. 34. - Gospodarka opakowaniami i odpadami... - Dz.U.2020.1114 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Obowiązek wniesienia opłaty produktowej; sposób obliczania opłaty] - Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1114 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  34.  [Obowiązek wniesienia opłaty produktowej; sposób obliczania opłaty]
1. 
Rozliczenie wykonania obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 następuje na koniec roku kalendarzowego.
2.  77
 Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie wykonali obowiązku określonego w art. 17 ust. 1, są obowiązani wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu oraz poziomu recyklingu dla wszystkich opakowań razem.
2a. 
Organizacja odzysku opakowań, która nie wykonała obowiązku określonego w art. 20 ust. 4, jest obowiązana wnieść opłatę produktową obliczoną dla poszczególnych rodzajów opakowań w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu.
3. 
Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu.
4. 
Sposób obliczania opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy.
77 Art. 34 ust. 2 zmieniony przez art. 5 pkt 15 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2151) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.