Art. 154. - [Wybór podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości] - Gospodarka nieruchomościami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2023 r.
Art.  154.  [Wybór podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości]
1. 
Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.
2. 
W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. 
W przypadku braku studium lub decyzji, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości.