Art. 150. - [Wycena] - Gospodarka nieruchomościami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  150.  [Wycena]
1. 
W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się:
1)
określenia wartości rynkowej;
2)
określenia wartości odtworzeniowej;
3)
ustalenia wartości katastralnej;
4)
(uchylony);
5)
określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach.
2. 
Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu.
3. 
Wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne.
4. 
Wartość katastralną nieruchomości ustala się dla nieruchomości, o których mowa w przepisach o podatku od nieruchomości. Zasady i tryb ustalania tej wartości regulują przepisy rozdziału 2 niniejszego działu.
5. 
Określenia wartości wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 161 dokonują rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w przepisach rozdziału 1 działu V.
6. 
(uchylony).