[Opłaty adiacenckie] - Art. 144. - Gospodarka nieruchomościami. - Dz.U.2021.1899 t.j. - OpenLEX

Art. 144. - [Opłaty adiacenckie] - Gospodarka nieruchomościami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1899 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2021 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  144.  [Opłaty adiacenckie]
1. 
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się także do użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wnieśli, za zgodą właściwego organu, jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego.