[Decyzja o wywłaszczeniu] - Art. 119. - Gospodarka nieruchomościami. - Dz.U.2021.1899 t.j. - OpenLEX

Art. 119. - [Decyzja o wywłaszczeniu] - Gospodarka nieruchomościami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1899 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2021 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  119.  [Decyzja o wywłaszczeniu]
1. 
Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości, poza elementami określonymi w art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, powinna zawierać:
1)
ustalenie, na jakie cele nieruchomość jest wywłaszczana;
2)
określenie przedmiotu wywłaszczenia przez podanie oznaczenia nieruchomości według księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz według katastru nieruchomości;
3)
określenie praw podlegających wywłaszczeniu;
4)
wskazanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości;
5)
wskazanie osoby, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości;
6)
zobowiązanie do zapewnienia lokali, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 5;
7)
ustalenie wysokości odszkodowania.
2. 
Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i pkt 5, są nieobecne lub niezdolne do czynności prawnych, stosuje się art. 34 Kodeksu postępowania administracyjnego.