[Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości] - Art. 104. - Gospodarka nieruchomościami. - Dz.U.2021.1899 t.j. - OpenLEX

Art. 104. - [Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości] - Gospodarka nieruchomościami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1899 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2021 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  104.  [Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości]
1. 
Rada gminy podejmuje uchwałę o scaleniu i podziale nieruchomości. Uchwałę doręcza się uczestnikom postępowania, których adresy są znane, a ponadto informację o podjęciu uchwały podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych urzędu gminy, a także przez ogłoszenie w prasie lokalnej. Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania w sprawie scalenia i podziału wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
2. 
Uchwała rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości powinna zawierać:
1)
opracowane geodezyjnie granice gruntów objętych scaleniem i podziałem;
2)
wypis i wyrys z planu miejscowego;
3)
geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości;
4)
rejestr nieruchomości, z wykazaniem ich stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale, w tym nieruchomości przyznanych uczestnikom postępowania w zamian za nieruchomości będące ich własnością lub pozostające w użytkowaniu wieczystym przed scaleniem i podziałem;
5)
rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w art. 105 ust. 2 i 5;
6)
ustalenia co do rodzaju urządzeń infrastruktury technicznej planowanych do wybudowania, terminy ich budowy oraz źródła finansowania;
7)
ustalenia co do wysokości, terminu i sposobu zapłaty opłat adiacenckich;
8)
rozstrzygnięcie o sposobie załatwienia wniosków, uwag i zastrzeżeń, złożonych przez uczestników postępowania.
3. 
Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do:
1)
zamknięcia istniejących ksiąg wieczystych;
2)
założenia nowych ksiąg wieczystych i ujawnienia w nich praw do nieruchomości powstałych w wyniku scalenia i podziału;
3)
ujawnienia nowego stanu prawnego nieruchomości w katastrze nieruchomości;
4)
wyznaczenia i utrwalenia na gruncie granic nieruchomości powstałych w wyniku scalenia i podziału;
5)
wprowadzenia uczestników postępowania na nowe nieruchomości.
4. 
Wnioski o dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, składa wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
5. 
Obciążenia na nieruchomościach objętych scaleniem i podziałem przenosi się do nowo założonych ksiąg wieczystych, z zastrzeżeniem art. 105 ust. 5.
6. 
Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie narusza praw osób trzecich ustanowionych na nieruchomościach objętych scaleniem i podziałem.