Samorządowe zakłady budżetowe - Rozdział 2 - Gospodarka komunalna. - Dz.U.2021.679 t.j. - OpenLEX

Rozdział 2 - Samorządowe zakłady budżetowe - Gospodarka komunalna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.679 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 kwietnia 2021 r.

Rozdział  2

Samorządowe zakłady budżetowe

1. 
Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą tworzyć, łączyć, przekształcać w inną formę organizacyjno-prawną i likwidować samorządowe zakłady budżetowe zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. 
Samorządowe zakłady budżetowe prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być prowadzona w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Do pracowników samorządowych zakładów budżetowych stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.